Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Gợi ý đáp án đề thi 6 môn tốt nghiệp THPT sáng 8/7

08/07/2021 (12:05:35)


Sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Với môn Sinh học, thí sinh làm bài trắc nghiệm trong 50 phút.

Đề thi môn Vật lý xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Vật lý, mã đề 216:
1. D 2. C 3. B 4. B 5. C

6. C 7. A 8. A 9. A 10. C

11. B 12. D 13. B 14. D 15. B

16. B 17. B 18. A 19. A 20. D

21. C 22. A 23. D 24. D 25. B

26. D 27. B 28. A 29. A 30. A

31. B 32. A 33. C 34. D 35. B

36. B 37. 38. A 39. D 40.

Đề thi môn Hóa học xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Hóa học, mã đề 206:
41. B 42. C 43. C 44. A 45. D

46. B 47. D 48. A 49. A 50. B

51. C 52. C 53. B 54. A 55. B

56. B 57. C 58. A 59. C 60. C

61. C 62. D 63. D 64. C 65. D

66. A 67. B 68. D 69. C 70. D

71. B 72. B 73. B 74. D 75.

76. D 77. A 78. 79. B 80.

Đề thi môn Sinh học xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Sinh học, mã đề 202:
81. C 82. B 83. A 84. B 85. C

86. B 87. D 88. D 89. C 90. C

91. C 92. D 93. D 94. A 95. C

96. A 97. C 98. A 99. C 100. D

101. D 102. D 103. A 104. A 105. D

106. B 107. A 108. A 109. D 110. B

111. A 112. D 113. 114. B 115. B

116. 117. D 118. A 119. B 120. C

Mã đề 203:
81. C 82. B 83. D 84. B 85. A

86. A 87. C 88. B 89. A 90. A

91. C 92. D 93. C 94. B 95. A

96. C 97. C 98. A 99. A 100. D

101. C 102. D 103. A 104. D 105. C

106. D 107. D 108. D 109. A 110. A

111. B 112. C 113. C 114. 115.

116. D 117. D 118. C 119. C 120. C

Đề thi môn Lịch sử xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Lịch sử, mã đề 318:
1. B 2. C 3. C 4. C 5. B

6. C 7. C 8. D 9. D 10. B

11. A 12. A 13. D 14. D 15. A

16. B 17. B 18. A 19. A 20. C

21. A 22. D 23. B 24. D 25. B

26. B 27. A 28. B 29. A 30. A

31. D 32. A 33. C 34. C 35. C

36. D 37. C 38. D 39. B 40. C

Đề thi môn Giáo dục Công dân xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Giáo dục Công dân, mã đề 310:
81. B 82. B 83. A 84. B 85. C

86. D 87. B 88. A 89. D 90. C

91. C 92.D 93. A 94. D 95. C

96. C 97. A 98. D 99. A 100. C

101. C 102. C 103. A 104. A 105. A

106. C 107. A 108. C 109. C 110. D

111. C 112. C 113. C 114. 115. A

116. D 117. C 118. A 119. D 120. D

Đề thi môn Địa lý xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Địa lý, mã đề:
Nhóm phóng viên

Theo: ZINGNEWS.VN


Giáo dục (Tin trước)