Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học

12/10/2019 (19:34:43)

Câu 1: Điền hình còn thiếu vào dấu hỏi chấm.

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học

>>Đáp án

Câu 2: Hình đã cho giống với hình nào trong bốn đáp án A, B, C và D?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 1

>>Đáp án

Câu 3: Hình đã cho được ghép từ các hình nào?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 2

>>Đáp án

Câu 4: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 3

>>Đáp án

Câu 5: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 4

>>Đáp án

Câu 6: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 5

>>Đáp án

Câu 7: Chọn một hình trong bốn đáp án A, B, C và D để điền tiếp vào dãy.

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 6

>>Đáp án

Câu 8: Chọn một hình trong bốn đáp án A, B, C và D để điền tiếp vào dãy.

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 7

>>Đáp án

Câu 9: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 8

>>Đáp án

Câu 10: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 9

>>Đáp án

Theo Career Vdiz

Theo: VNEXPRESS.NET


Giáo dục (Tin trước)